Kezdőlap Hírek ÓVODAI BEÍRATÁSOK SZENTESEN a 2020/2021. nevelési évre…

ÓVODAI BEÍRATÁSOK SZENTESEN a 2020/2021. nevelési évre…

103

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Szentes Város Önkormányzata által fenntartott Szentesi Felsőpárti Óvodába és a Szentesi Központi Óvodába a 2020/2021. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2020. április 20-21. (hétfő-kedd)

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az óvodák felvételi körzetéről – különös tekintettel a rendkívüli vészhelyzetre – az óvodák telefonon történő megkeresésével (Szentesi Felsőpárti Óvoda: 63/562-421, Szentesi Központi Óvoda: 63/311-149) tájékozódjanak. A beiratkozással kapcsolatos teendőkről, az óvodákról a www.szentes.hu/beiratkozas oldalon kapnak tájékoztatást.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 2020. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban köteles bejelenteni az Oktatási Hivatalnak, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Online beiratkozás:
A 2020/21-es nevelési évre vonatkozó beiratkozás ONLINE felületen fog történni a www.szentes.hu/beiratkozas oldalon, amely elérhető lesz 2020. április 20-21-én 0-24 óráig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a megjelölt két nap után a rendszer automatikusan lezár, ezért a felületen nem lesz lehetősége a beiratkozásra. A felületen valamennyi adat kitöltése kötelező. Felhívjuk a figyelmüket a pontos adatok rögzítésére és a határidők betartására.

FONTOS! Csak G-MAIL fiókkal lehet a beiratkozást elvégezni, így ha nem rendelkezik Google fiókkal, akkor hozzon létre!

A művelet előtt fényképezze le a dokumentumokat és a minta alapján töltse fel azokat. Van olyan hely, ahová egy fájlt lehet csatolni, van olyan ahová többet. A rendszer figyelmeztet!

Az online beíratáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni a felületen (akár kép, akár szkennelt formában, *.jpg)
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek TAJ kártyája,
– a gyermek oltási kiskönyve
– gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben van ilyen)
– a gyermek halmozottan hátrányos helyzete esetén az ezt igazoló szülői nyilatkozata
– a sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata.

Személyes beiratkozás:
Akinek nincs lehetősége az ONLINE beiratkozásra, annak ezen a két napon 08.00-12.00 óra között lehetőséget biztosítunk a személyes beiratkozásra a Szentesi Felsőpárti Óvoda előterében (6600 Szentes, Rákóczi Ferenc utca 46-48.), valamint a Szentesi Központi Óvoda aulájában (6600 Szentes, Klauzál Gábor utca 5-7.). Kérjük, hogy csak indokolt esetben válasszák ezt a módját a beiratkozásnak.
A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést az óvodavezető 2020. május 21-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek a beiratkozáskor megadott címre, vagy email címre.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző az Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

www.szentesimozaik.hu
Önkormányzati hírek|30
Forrás