Kezdőlap Hírek Hírek Városi Elismerések átadása a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen 2019 (3. rész)…

Városi Elismerések átadása a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen 2019 (3. rész)…

84

2019. június 7-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg Szentes Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a Városi Pedagógusnapi ünnepséget.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 251/2009.(XI.27.) Kt. számú határozatával megalapította a „Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért” elismerést, melyet 2019-ben Horvát József, a Kiss Bálint Református Általános Iskola pedagógusának, és Nikov-Fórián Erika, a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusának adományozott.

1./ Horvát József
1982-ben fizika-kémia szakos tanári diplomát szerzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen. 1996 szeptembere óta tagja a Kiss Bálint Református Általános Iskola tantestületének. 2003-ban, a városban elsők között, szakvizsgázott Pedagógiai mérés és értékelés szakon a Szegedi Tudományegyetemen. Kiváló képességű, innovatív pedagógus. A tehetséggondozás területén hosszú évek óta kitűnő eredményekkel büszkélkedhet, intézményének eddigi legeredményesebb versenyfelkészítő pedagógusa. Jó érzékkel választja be „tehetséggondozó műhelyébe a legtehetségesebb, legkitartóbb tanulókat. Diákjai rendszeresen végeznek dobogós helyen a városi, megyei és országos kémia és matematika versenyeken (Curie Kémia Emlékverseny, LILA Vegyész, Hevesy György Kémiaverseny). Az idén öt tanulója jutott be a Hevesy György Kémiaverseny országos döntőjébe. Diákjaival sikerült megszerettetnie a természettudományokat, főként a kémiát, egyre többen kerülnek be kémia tagozatra a középiskolákban, akik közül sokan az egyetemeken folytatják természettudományi tanulmányaikat. Hetente egy-egy szakkört tart, de a versenyre készülő tanulókkal naponta gyakorolnak és kísérleteznek. Évente két-három alkalommal látványos kémiai kísérleti bemutatót szervez az alsóbb évfolyamoknak, hogy kedvet kapjanak a kémiatanuláshoz. Diákjai részt vesznek az iskolában rendezett Tudásvásár programon, amelyet a természettudományok valamint a kutatásalapú tanulás és tanítás népszerűsítése, támogatása céljából évente megszerveznek. Személyisége, szakmai tekintélye, nyitottsága, érdeklődése az új és korszerű iránt példaértékű.

2./ Nikov-Fórián Erika
1981-ben szerzett testnevelés-biológia szakos tanári diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1995-ben kezdte meg munkáját az intézményben testnevelő tanárként. Emellett folyamatosan lát el osztályfőnöki feladatokat, illetve négy éve a szakiskolai szakmai munkaközösség vezetője. A kezdetek óta kiemelt szerepet játszik pedagógiai munkásságában az egészséges életmódra nevelés, a különféle sportok alapjainak megismertetése, elsajátíttatása a sajátos nevelési igényű növendékek számára. Lelkiismeretes tehetséggondozó munkájának köszönhetően az elmúlt 24 évben hatalmasra nőtt az intézmény sportolói éremtáblázata. Növendékei atlétika, asztalitenisz, tenisz, kerékpár és floorball sportágakban sportolnak eredményesen. Több megyei, regionális és országos bajnok került ki az iskolából szorgalmas munkájának köszönhetően. Az egyes sportok alapjainak megtanítása mellett mindig fokozott figyelmet fordít a sport személyiségfejlesztő hatásainak a kihasználásra is. Megtanítja növendékeit a kitartásra, szorgalomra, arra, hogy tudjanak küzdeni a legnehezebb helyzetekben is, melynek utána a felnőtt életben is mindig nagy hasznát veszik.

A 24/2015. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2019. évi Pedagógusnap alkalmából „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesülnek az alábbi pedagógusok:

1./ Szentesi Központi Óvoda – Kovács Sándorné
Munkájában megbízható, precíz, határozott személyiség, maximálisan terhelhető óvodapedagógus. Szakmája iránt elkötelezett, gyermekszerető, jól kommunikál a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt. Pedagógiai kommunikációjából jól látható a pedagógiai elmélet és a gyakorlat alapos ismerete. Gyermekvédelmi felelősi munkája során hitelesen közvetíti a pedagógus szerepet meghatározó sajátosságokat. A Belső Önértékelési Csoport vezetője. Önképzés és szervezett továbbképzések útján gazdagítja pedagógiai ismereteit, a tanultakat tudatosan beépíti saját pedagógiai gyakorlatába.

2./ Szentesi Felsőpárti Óvoda – Forgóné Borbás Klára
1991 szeptembere óta dolgozik a Rákóczi Utcai Óvodában, ahol a nevelőtestület megbecsült tagja. Kedves, barátságos, segítőkész egyéniség, aki személyes példával jár munkatársai előtt. Mindig fontos volt számára az önképzés, ezért az évek során folyamatosan tanfolyamokat végzett. Több főiskolai hallgató, illetve pályakezdő gyakornok mentori feladatait látta – látja el, bevezetve őket a mindennapi gyakorlati élet rejtelmeibe. Intézményi pályázatok, óvodai és városi rendezvények aktív részese. Évek óta tagja a Bárdos Lajos Vegyes karnak, illetve tagja volt az Óvónői kórusnak, az Óvodai néptánccsoportnak és bábcsoportnak.

3./ Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola – Kissné Rózsavölgyi Tímea
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök és könyvtáros tanári feladatokat ellátó pedagógus. Szaktárgyi és szakmódszertani felkészültsége kiemelkedő. Nyitott az új tanítási-tanulási módszerek iránt. A továbbképzéseken megszerzett tudását beépíti a mindennapi nevelő-oktató tevékenységébe, tanítványai számára élményszerű tanulást biztosít. Aktív tagja a nevelőtestületnek, rendszeresen kimagasló színvonalon szervezi meg és bonyolítja le a Megyei Mesemondó és a Területi Kazinczy Szépkiejtési Versenyt.

4./ Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola – Veres-Lakosné Hérány Mónika
Lelkiismeretes munkájával segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. A jelzések alapján mindig körültekintően méri fel a veszélyeztetettség okait és a jogszabályoknak megfelelően jár el. A Családsegítő központ felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. Szükség esetén családlátogatásra is elkíséri az osztályfőnököket. Szívén viseli minden szociálisan hátrányos helyzetű tanuló sorsát és lehetőségeinek megfelelően segíti is Őket. A szülőket mindig jó tanácsokkal látja el a problémáik megoldásához.

5./ Szentesi Koszta József Általános Iskola – Geráné Révész Gabriella
Fizikát, technikát és informatikát tanít, emellett a városi, járási kerékpáros és közlekedésbiztonsági versenyeket is ő szervezi és koordinálja, de akítv szerepet vállal a megyei, járási technika, számítástechnika, animációs versenyek szervezésében is. Szívügyének tekinti a fizika tantárgy oktatását, amelyhez magas szintű tehetséggondozó munkája kapcsolódik. Több tehetséggondozó és közlekedés – biztonsági pályázat megírásában és megvalósításában jelentős szerepet vállalt. A HH helyzetű és SNI tanulók körében esélyegyenlőségi mentorálást végez több tanév óta.

6./ Kiss Bálint Református Általános Iskola – Baranyiné Kósa Ágnes
Kiemelt érdeklődéssel és szakmai elköteleződéssel tekint a korai matematikaoktatásra, a gondolkodásfejlesztésre. Kiváló versenyeredményekkel büszkélkedhetnek tanítványai. Sikerrel neveli mind a tehetséges, mind a segítségre szoruló gyermekeket, elsők között próbálja ki a legújabb és leghatékonyabb tanulásszervezési módszereket és eszközöket. Szervezőkészsége, kreativitása átlagon felüli. Sok-sok emlékezetes iskolai program ötlete és szervezése fűződik a nevéhez. Számtalan pályázat megírásában és megvalósításában vett és vesz részt.

7/ Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Szilágyi Gyöngyi Zsuzsanna
Szakmai munkáját a tolerancia, jó szervezőkészség és folyamatos tenni akarás jellemzi. Gyógypedagógus végzettségét 2013-ban szerezte meg. Nevelésében következetes, tanításában igényes, pontos, a közösségért érzett felelősség hatja át mindennapi tevékenységét. Tehetséggondozó munkája kiemelkedő, tanítványai rendszeres résztvevői a városi, megyei és országos versenyeknek, de több alkalommal eljutott SNI tanulóival a szépíró verseny országos döntőjébe is. Empatikus személyiség, mindennapi tanítói munkájában türelmessége, személyes példamutatása a nevelés minden területén megmutatkozik.

8./ Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola – Takács Gabriella
15 éve az intézmény kinevezett pedagógusa. Nagy elhivatottsággal és lelkiismeretesen végzi munkáját. Két növendékét is felvették zeneművészeti szakközépiskolába. Területi és megyei versenyek, találkozók résztvevői tanítványai, ahol mindig szép sikereket érnek el. Magas szintű szakmai munkája mellett Szentes város kulturális életében is jelen van. Tagja a Városi Fúvószenekarnak és rendszeres fellépője mind az iskolai, mind a városi rendezvényeknek.

9./ Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézménye – Kolozsvári Valéria
Óvónői és fejlesztő pedagógusi tudását 20 éve a kis ovisok lemaradásainak csökkentésében hasznosítja. Rendkívül jó munkatárs nemcsak közvetlen kollégái számára, de nagyon komolyan veszi a többségi pedagógusokkal való együttműködést is. Hiszi és vallja, hogy a gyerekek fejlődése csak akkor következik be, ha a pedagógus és szülő együtt ott tud állni a gyermek mellett. A gyerekek fejlesztése mellett ebben is próbál segíteni. Az ő szervezésében zajlott le a nagy sikerű MMM fesztivál, és a jövőben még nagyobb programok szervezése vár rá.

10./ Horváth Mihály Gimnázium – dr. Molnárné Kádár Marianna
1993. óta a Horváth Mihály Gimnázium tanára. Szaktanárként rendkívül alapos és lelkiismeretes felkészítő munkát végez a közép- és az emelt szintű érettségi vizsgákra, idejét és energiáját nem kímélve foglalkozik sokszor szabadidejében is a diákokkal. Osztályfőnökként mind nevelő munkája, mind a precíz gondoskodása közismert. Tanítványai kiválóan helyt állnak az egyetemi tanulmányaik során is. A gimnázium klasszikus, meghatározó tanáregyénisége.

11./ HSZC Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Vargáné Piti Szilvia
Folyamatosan képezi magát, szakmai felkészültsége kiváló. Mindig számíthatnak rá az iskolai feladatok ellátásában, rendezvényeik szervezésében és lebonyolításában. Nagyon sokat tesz azért, hogy diákjai az angol nyelvet megszeressék, több tanulót készít fel nyelvvizsgára, amelyet kiemelt feladataként kezel. Nemcsak a tantárgyához közvetlenül kapcsolódó feladatokban vállal szerepet, hanem új képzések bevezetésében mind szaktanárként, mind koordináló pedagógusként is részt vesz. Szervezi és lebonyolítja az idegen nyelvi civilizációs versenyt az iskolában.

12./ HSZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Csizini Magyar Ildikó
2000 óta tagja az intézmény tantestületének. Életvidám, aktivitása és nyughatatlan jókedve mindig a közösségi élet középpontjába helyezi, amit Ő mindig felelősségteljesen és örömmel vállal. A diákok fizikai fejlődése, vitalitásuk növelése, az aktív időtöltés iránti motiválása vezeti pedagógiai munkáját a kezdetektől. Számtalan iskolai és egyéni kupa, érem bizonyítja versenyeredményeit. Sportedzőként fáradhatatlanul támogatja a szentesi teniszezni vágyókat. Ő maga is versenyszerűen sportol, teniszezik.

13./ HSZC Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Ágoston Csaba
A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán szerezte alapdiplomáját 1989-ben. Az eltelt évek alatt hírközlés-űrtávközlés szakmérnöki, majd főiskolai szakközgazdász végzettséget és okleveles villamosmérnök végzettséget is szerzett. Oktatói munkája során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulói korszerű, alkalmazható szakmai tudást szerezzenek. Legtehetségesebb diákjai – lelkiismeretes felkészítésének köszönhetően – számos országos verseny döntőjébe bejutottak, ahol kitűnő teljesítményt nyújtottak. Ezek közül a legmagasabb színvonalúak: Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás, MAVIR Mesterek Viadala, Simonyi Károly Elektrotechnikai Emlékverseny.

14./ Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Általános Iskola és Óvoda – Gila Ibolya
1989-ben szerezte meg óvónői diplomáját. 1990 óta tagja az intézmény tantestületének. Már a kezdetektől hatalmas kreativitás jellemezte, mely a művészetek, az alkotás iránti szeretetében nyilvánult meg. A napközis feladatok mellett kezdetben a rajz tantárgyat tanította a növendékei számára, több éve pedig rajz szakkört vezet. Felkészítő munkájának köszönhetően tanítványai több éve szép eredményeket érnek el a városi, megyei és országos rajzpályázatokon is. Mindennapi munkájának jelentősége abban mutatkozik meg, hogy sajátos nevelési igényű gyermekek számára megmutatja és megtanítja a művészet segítségével történő önkifejezés lehetőségeit, fontosságát.

www.szentesimozaik.hu
Oktatás, tanulmányi hírek|36
Forrás