Kezdőlap Hírek Szakmai és szakszervezeti elismerések átadása a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen …

Szakmai és szakszervezeti elismerések átadása a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen …

76


Szakmai és szakszervezeti elismerések átadása a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen 2019 (4. rész)

2019. június 7-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg Szentes Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a Városi Pedagógusnapi ünnepséget.

Az Emberi Erőforrások Minisztere kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Elismerő Oklevelet adományozott az alábbi pedagógusoknak:

1./ Tóthné Hlavács Mária:
A Szentesi Koszta József Általános Iskola pedagógusaként a magyar nyelv és irodalom, valamint az angol nyelv tanításában magas színvonalú munkát végez. Elért eredményei kimagaslóak az általa tanított tantárgyak népszerűsítésében, a tanulók személyiségének fejlesztésében és tehetséggondozásában, emellett a magyar nyelv oktatásának regionálisan és országosan elismert szaktekintélye.

2./ Sántháné Deim Aliz:
A Szentesi Koszta József Általános Iskola pedagógusa, aki a magyar nyelv és irodalom, valamint az etika tantárgy tanítása során kiváló szakmai felkészültséggel, lelkiismeretességgel kiemelkedő munkát végez. A napi tevékenységen túl gondot fordít mind a tehetséggondozásra, mind a felzárkóztatásra is.

3./ Lukács Istvánné:
A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója, Diákönkormányzatot segítő pedagógusa, aki munkáját mindig szívesen, odaadóan, kimagasló felkészültséggel végzi. Pedagógusi munkáján túl a helyi közéletben is szerepet vállal, jelenleg Szegvár társadalmi megbízatású alpolgármestere.

Tankerületi központ által adományozott „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” járó elismerések

1./ Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola: Luczáné Kenyeres Mónika
Osztálytanítói feladatait lelkiismeretesen, magas színvonalon látja el, aktívan vesz részt az alsós munkaközösség rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, valamint pályázati programok megvalósításában. Tanítványait szerető, tisztelő, nyugodt, kiegyensúlyozott egyéniség. Együttműködő kapcsolatot alakított ki pedagógustársaival és a szülőkkel. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, nyitott az új nevelési-oktatási módszerek megismerése, kiemelt figyelmet fordít tanítványai digitális kompetenciáinak a fejlesztésére.

2./ Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola: Bálint Ágnes
Tehetséggondozó munkája kiváló, számtalan versenyre készíti fel tanulóit. Nagyon harmonikus kapcsolata van a gyerekekkel, szülőkkel egyaránt. Példájával nevel, építve a pozitív megerősítésre. Osztályának programjai mellett az iskolai szinten megvalósuló, a tanulók szabadidős elfoglaltságait szolgáló tevékenységek szervezésében is élen jár, napközis foglalkozásain játékos feladatokkal segíti a tananyag elsajátítását. Mindezek alapján a pedagógus közösség számára is értéket mutat teherbírásával, ötleteivel, személyiségével, nevelő munkájával.

3./ Szentesi Koszta József Általános Iskola: Egedi Krisztina
2001 óta dolgozik angol – német szakos tanárként az intézményben, angol nyelvből a járási munkaközösség vezetői feladatokat is ellátja. Osztályfőnöki munkáját nagy elhivatottsággal végzi, számtalan tartalmas programot szervezve építi osztálya közösségét. Tanulmányi versenyek szervezésének, pályázatok megvalósításának aktív közreműködője. Az intézmény testvériskolai kapcsolatainak magas szintű működtetésében kiemelkedő szerepet vállalt. Tanítványai évről évre járási, megyei és regionális szinten is kiemelkedő eredményeket érnek el idegen nyelvi versenyeken.

4./ Szentesi Koszta József Általános Iskola: Seres Katalin
1992 óta dolgozik tanítóként a Szentesi Koszta József Általános Iskolában, alsó tagozaton munkaközösség vezetői feladatokat is ellát. Az interaktív tábla és digitális eszközök tanórai felhasználásában kiemelkedő eredményeket ért el, tudását, tapasztalatát kollégáinak is átadja. Osztálya közösségét nagy odaadással építi, számtalan tartalmas programot szervezve a tanulóknak. Tanulmányi versenyek szervezésének, pályázatok megvalósításának aktív közreműködője. Tanítványai évről évre járási, megyei és regionális szinten is kiemelkedő eredményeket érnek el tanulmányi versenyeken.

5./ Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola: Vágó Veronika
Következetesen, lelkiismeteresen végzi munkáját. Az Oktatási Hivatal által meghirdetett XIII. és XIV. Országos Oboa Verseny döntőjébe jutottak növendékei, valamint a Csongrád Megyei Fafúvós Verseny díjazottjai lettek többen a nála tanuló oboások. Szentes város közművelődési életében is tevékenyen részt vesz. Tanári hangversenyeken kollégáival szívesen vállal szereplést, valamint különböző kulturális események rendszeres szereplője növendékeivel együtt.

6./ Horváth Mihály Gimnázium: Hauberger Anita
2003 óta az intézmény tanára, teljes intenzitássál tanítja mindkét szakját, a matematikát és az informatikát, heti 26 órában. A sikeres matematika érettségihez ezen órákon kívül, saját szabadidejében még külön foglalkozásokat is tart. Az emelt informatikára történő felkészítést is ő vezeti. A rendkívül sok munkának meg is van a gyümölcse a sikeres vizsgákkal. Tanítványaival jó kapcsolatokat ápol, mernek hozzá fordulni akár tantárgyi, akár személyes ügyekben is.

7./ Horváth Mihály Gimnázium: Varjúné Déló-Nagy Gabriella
2014 óta az intézmény tanára, matematikát és informatikát tanít. Megtartott óráin túl szabadidejében tart egyéni felkészítést is. 2017 óta az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, ezirányú feladatait is óriási lendülettel, lelkiismeretesen, rendkívüli segítőkészséggel látja el. Nem csak kollégái és a saját osztályának tanulói, hanem bárki fordulhat hozzá kéréseivel, melyeket legjobb tudása szerint kezel. Az elmúlt rövid időszak alatt az iskola meghatározó tanáregyéniségévé vált.
8./ Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola: Kajtár Jánosné
Több mint 30 éve, nagy szeretettel, megértéssel és igényességgel neveli alsós tanítványait. Rengeteg ötlettel, céltudatosan vezeti a gyerekeket az ismeretszerzés útján. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti. Tanítványai eredményesen vesznek részt különböző versenyeken, az eredmények mögött rendszeres tehetséggondozó tevékenység, felkészítés rejlik. Nevelő-oktató munkája miatt a szülők szívesen választják tanító néniül gyermeküknek.

9./ Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Magyar Nóra
Az intézmény közösségi programjainak szervezője, lebonyolítója, legyen az ügyességi játék felfestése a járdára, karácsonyi ajándékok készítése a vásárra, úszás órákon kísérő, nemzeti ünnepeken a műsor részét képező táncbetétek kivitelezése vagy az óvodások hívogatására készült Gergely-járás elnevezésű verses-éneklős műsor betanítása. Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen öt tanítványa megyei, illetve országos 1-6. helyezéseket értek el. Diákjai különböző országos tánc fesztiválokon arany, ezüst minősítéseket szereznek és különdíjat kapnak.

10./ Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Sebők Edit
8 éve dolgozik az intézményben tanítóként. Munkáját lelkiismeretesen végzi, az oktatás mellett mindig kiemelt figyelmet szentel a tanulók személyiségfejlesztésére is. Kreativitása és dinamizmusa kiemelkedő, az alsós munkaközösség aktív tagja. Munkája és intézménye iránti elhivatottsága példaértékű.

SZAKSZERVEZETI KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA

A kitüntetéseket átadta: Szobota Imréné a Pedagógusok Szakszervezetének városi és járási titkára

Eötvös József Emlékérmet kap
Takács Pál Sándor nyugdíjas pedagógus az Eötvös József Emlékérem bronz fokozatát kapja.
Csiziné Magyar Ildikó a Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája pedagógusa az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapja.
Garainé Dombi Ildikó a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola pedagógusa az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapja.
Farkasné Kovács Eszter nyugdíjas pedagógus az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapja.

www.szentesimozaik.hu
Oktatás, tanulmányi hírek|36
Forrás