Kezdőlap Egyéb Lakossági tájékoztató az új környezetvédelmi helyi rendeletről…

Lakossági tájékoztató az új környezetvédelmi helyi rendeletről…

124

2021. február közepétől hatályba lépett a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 3/2021. (II.15.) polgármesteri rendelet. Az új Rendelet alapján az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét.

A Szentes Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő bel- vagy külterületi közterületen levő fa kivágásához előzetesen írásban fakivágási engedélyt kell kérni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől. A kérelem benyújtása illetékmentes 2021. január 01-től!

Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem közterületi belterületi-, vagy külterületi ingatlan tekintetében fakivágási engedélyt (tulajdonosi hozzájárulást) írásban a Polgármestertől kell kérni.

Fát kivágni az engedély birtokában csak vegetációs időn kívül (októbertől áprilisig), a fák biológiai nyugalmi állapotában lehet, kivéve élet- és balesetveszély elhárítása érdekében, illetve közmű hiba elhárítása érdekében történő fakivágás esetét.

Belterületen, közművezeték (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz, esővíz, telefon stb.) fölé, illetve nyílt csapadék árokba fás szárú növényt telepíteni tilos! A vezeték hibaelhárítása, rekonstrukciója során megsérült, szabálytalan helyre telepített fás szárú növényekben keletkező kárt a csatlakozó ingatlan tulajdonosa nem háríthatja át a károkozóra.
Csatlakozó ingatlan: Az adott közterület szakasszal határos ingatlan (amely körül a járda, árok, zöldfelület, stb. helyezkedik el)
Tilos a növényzetben kárt tenni, a fákat indokolatlanul lecsonkolni!

Az ingatlan határvonala és az út közötti közterület tisztántartása, karbantartása, a csatlakozó ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosának (használójának, kezelőjének, bérlőjének, haszonélvezőjének) a feladata. Továbbá köteles gondoskodni a közlekedésbiztonság fenntartásáról (fák, cserjék járda és út űrszelvényébe belógó ágak, növényi részek és fizikai akadályok eltávolítása).
A közterület tisztítása nem eredményezheti közforgalmú úttest szennyeződését (pl. útszegélyre, útra történő hulladék lesöprése).
Tisztántartás: Az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása (gyom-, növényi maradvány- és hulladékmentesítése), rendszeres kaszálása, csapadékcsatorna (árok, áteresz) szokásos mértékű, szükség szerinti, legalább évenkénti karbantartása (árokszelvényt csökkentő, lefolyást akadályozó bemosódás eltávolítása), hó- és síkosság-mentesítése.

A nyílt árok burkolása, a kapubejáró létesítése, illetve az árok lefedése közútkezelői hozzájárulás köteles. Árok lefedés csak különleges méltányolást érdemlő esetben (pl.: parkoló létesítés), kiviteli terv alapján lehetséges. A közútkezelői hozzájárulást a Műszaki Irodától írásban kell kérni.
Az ingatlan körüli nyílt, és azon lefedett csapadékvíz elvezető, szikkasztó csatorna -amelynek lefedését saját érdekből, vagy saját kezdeményezésre végezték el – állapotáért, karbantartásáért, a csőszakasz tisztításáért a csatlakozó ingatlan tulajdonosa (bérlője, használója, haszonélvezője, kezelője) felelős.

A mirhó nem rekeszthető el, nem tölthető fel, és nem fedhető le. A mirhó és a csapadékvíz elvezető és szikkasztó csatorna gyomirtó szerrel történő kezelése tilos!
A csapadékvíz elvezető és szikkasztó csatornába szennyvizet (felmosóvíz, festékmaradvány, háztartási szennyvíz, trágyalé stb.) és egyéb hulladékot juttatni tilos!
A mirhó tisztántartása a csatlakozó ingatlanok tulajdonosainak (bérlőinek, használóinak, haszonélvezőinek) egyetemleges feladata.
Szennyvíz elvezető rendszerrel (közcsatornával) ellátott területen a szennyvíz közcsatornába való bekötése kötelező, kivéve, ha az ingatlanon a közcsatorna kiépítését megelőzőleg kifogástalan közműpótló berendezés (zárt szennyvíztároló medence) került megépítésre.

Szennyvíz közcsatornával ellátott területen új közműpótló berendezés nem létesíthető.

A helyi rendelet elérhető a:
http://www.szentes.hu Önkormányzat -> Hivatal -> Hatályos rendeletek menüpont alatt.

Tilos mindennemű hulladék égetése mind tüzelőberendezésben, mind pedig nyíltéren!
Fontos tudnivaló, hogy az elsőfokú környezetvédelmi ügyek közül a levegőszennyezéssel összefüggő ügyekben jogszabályi rendelkezés alapján az eljáró hatóság a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala.
Abban az esetben, ha valamely ingatlan kéménye zavaró, fojtó büdös füstöt bocsájt ki, vagy nyílttéri égetés tapasztalható, akkor elsődlegesen a Katasztrófavédelmet kell hívni, amely azonnali jegyzőkönyvet vesz fel a hulladékégetés tényéről, amelyet a Járási Hivatal felé továbbítanak. Így nagyobb az esélye az u.n. tetten érésnek.
Más, nem ipari tevékenységből eredő lakosságot zavaró bűzhatással, (pl.: trágyaszag, vagy bármilyen tevékenységből eredő bűz), vagy nagy porkoncentrációval járó tevékenységgel kapcsolatos lakossági panaszt a Járási Hivatalhoz kell benyújtani.

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki Irodája
www.szentesimozaik.hu
Önkormányzati hírek|30
Forrás