Kezdőlap Egyéb Üdülőközpont ügyvezetői pályázat…

Üdülőközpont ügyvezetői pályázat…

45

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

A pályázat kiírója: Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft.

Munkáltató: Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft.
6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.

A kinevezési jogkör gyakorlója: Szentes Város Polgármestere

A munkaviszony időtartama: Határozott időre szól, 2020. március 01-től 2025. február 28-ig időtartamra.

Jogállás:
Jelen pályázati kiírás alapján a NKft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk, valamint az Mt. rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az ügyvezető feladata, a társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

Bérezés: Megegyezés szerint.

A társaság feladata:
A társaság fő tevékenysége az önkormányzati tulajdonú Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. üzemeltetésére és az ott megrendezésre kerülő városi sportrendezvények lebonyolítására irányul.
Az Üdülőközpont főbb tevékenységei sportlétesítmény működtetése, üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás; kemping; wellness szolgáltatás, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás; üzemeltetés; szabadidős, sporteszköz kölcsönzése. Az Üdülőközpont az újonnan kiépült infrastruktúrával ellátást biztosít mind a fogadás, mind a technikai lebonyolítás szempontjából, a tevékenységi körébe tartozó feladatokhoz. Az Üdülőközpont üzemelteti a 800 főt befogadó Dr. Rébeli-Szabó József Városi Sportuszodát.

Az ügyvezető feladata:
A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft ügyvezetői feladatainak ellátása különösen:

• a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
• a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
• a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
• a képviselő-testület felé üzleti terv, beszámolók készítése, s a képviselő-testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
• a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,
• teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a társaság műszaki, gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,
• fürdőturizmus fejlesztés, amellyel hozzájárul Szentes város idegenforgalmának fejlesztéséhez,
• a tulajdonossal együttműködés és kapcsolattartás,
• saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,
• kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,
• mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, Mt, egyéb jogszabályok, a társasági szerződés, a munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

A pályázati feltételek:
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• vezetői tapasztalat
• hasonló területen/feladatkörben eltöltött szakmai tapasztalat
• idegenforgalmi gyakorlat
• a munkakör ellátása során hasznosítható angol nyelvismeret
• sportszervezői vagy sportmenedzseri képesítés
• fürdővezető szakember, fürdővezető szakmérnök

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz
• nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul.
• nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a képviselő-testület nyílt ülésen történő tárgyalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a társaság taggyűlésének döntése szerint, de legkorábban 2020. március 01.napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető Kocsis László megbízott ügyvezetőtől a 63/510-381 telefonszámon, valamint Dr. Kerekes Valéria gazdasági vezetőtől a + 36 30 2997333 telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani munkaidőben, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájának történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. 1. em. 209. ajtó). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Pályázat a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje:
A pályázati kiírásnak és elvárásoknak megfelelőnek ítélt pályázatokról a társaság tulajdonosainak taggyűlése dönt a képviselő-testületi meghallgatást követően.
A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát, indokolás nélkül.

A pályázat közzétételének helye:
• Pályázati felhívás közzétételének helye: Szuperinfó Hirdetőlap
• Pályázati kiírás közzétételének helye: Szentes Város Önkormányzat honlapja: www.szentes.hu Szentesi Sport- és Üdülőközpont honlapja www.udukozpont-szentes.hu
• Délmagyar újság

Egyéb: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

www.szentesimozaik.hu
Önkormányzati hírek|30
Forrás