Kezdőlap Egyéb Fogorvos kerestetik…

Fogorvos kerestetik…

56

PÁLYÁZAT KIÍRÁS
Szentes város IV. sz. körzet fogorvosi álláshelyre
http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2016/2/fogker.htm

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) pályázatot hirdet a IV. számú fogorvosi körzetének vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján történik.

A feladatellátás helye: Szentes, Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet

Szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

Pályázati feltételek:

1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, – az önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint,

2. büntetlen előélet,

3. magyar állampolgárság,

4. cselekvőképesség,

5. MOK tagsági igazolvány,

6. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot,

2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,

3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,

4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,

6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,

7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,

8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,

9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, vagy postai úton Szentes Város Polgármestere (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) címére.

A munkakör betölthető a pályázat elbírálását követően azonnal. Nyertes pályázóval a képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás Agócs Lászlóné egészségügyi referenstől a 63/510-342-es telefonszámon kérhető.
Forrás